Schuldhulp

Aan de hand van onderstaand stappenplan werken wij gezamenlijk met u aan de oplossing van uw problematische schulden.

Voortraject van de schuldhulp 

Bovenstaand schema beschrijft de stappen die genomen worden voor de stap naar de reguliere schuldhulpverlening. Dit is het voortraject van de schuldhulp waarmee Sociaal Steunpunt u kan helpen. Wij maken u zoals een cliënt het beschreef: “Stadsbank rijp”.

Reguliere Schuldhulp

De reguliere schuldhulp bestaat uit twee trajecten de MSNP (ook wel het Minnelijke traject genoemd) en de WSNP (ook wel bekend als het Wettelijke traject).

De reguliere schuldhulp, zoals hiervoor wordt afgebeeld, wordt in Enschede uitgevoerd door de Stadsbank Oost Nederland.

Bottle Necks bij de toegang tot de Reguliere Schuldhulp

Iedereen heeft recht op schuldhulp, behalve uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de wet. De praktijk is echter weerbarstig. Vaak lopen mensen vast  in het systeem, waar gewerkt wordt met : “niet in behandeling nemen gronden”. Formeel wordt u dan niet geweigerd, maar toch komt u niet verder. Deze problemen worden toegelicht in het rapport een Onbemind probleem.

Ook zijn er uitsluitingsgronden bijvoorbeeld vanuit de fraudewet. Als u bijvoorbeeld een fraude schuld bij de bijstand heeft dan geven gemeenten vaak geen verklaring af voor schuldhulp bij de Stadsbank. Er zou hier maatwerk geboden moeten worden, maar dit gebeurt vaak  onvoldoende. Ook ontbreekt vaak het burgerperspectief volgens de Nationale Ombudsman. Hij beschrijft de reguliere schuldhulp als een Hindernissen baan zonder finish.

Bovendien kunt u stranden op zaken als de Hardheidsclausule en Niet te goede trouw zijn bij de toegang tot de WSNP.  Op de website Schuldhulp info, kunt u veel informatie over deze materie vinden.

In onze werkwijze gebruiken wij het onderstaande kwadrant, dat ontwikkeld is door de gemeente Tilburg.

Aan de hand van het stappenplan van het voortraject werken wij samen met u aan het oplossen van de hindernissen, die specifiek bij u spelen om toegang te krijgen tot de reguliere schuldhulp. En uiteindelijk levert dit het beeld op dat u in één van de de voorgenoemde categorieën, zie de het kwadrant hiervoor, qua type schuldsituatie of persoonlijke situatie valt.

Wij proberen met u samen uw situatie vlot te trekken door waar mogelijk de bottle necks op te lossen. U verschuift in dat geval van een niet oplosbare, naar waarschijnlijk een oplosbare schuld.Natuurlijk is dit maatwerk en helaas is het niet altijd mogelijk om uw schulden op te lossen. In dit geval proberen we uw schuld positie te stabiliseren, zodat er toch een werkbare situatie blijft bestaan.
Hierbij zetten we maximaal in op het veiligstellen van de Beslagvrije voet of het Vrij te laten bedrag, dit zijn de bedragen waar u minimaal recht op heeft om over te houden om van te leven. Afhankelijk van uw situatie is één van beide berekeningen om uw bestaansminimum te handhaven op u van toepassing.

In de schuldhulpverlening wordt ons inziens vaak te veel uitgegaan van de zelfredzaamheid van de burger in de problemen. Hier is ook al op gewezen door de Wetenschapsraad (WRR) in haar rapport Weten is nog geen doen

In dit rapport wordt gesproken over de overbelasting van de burger onder extreme stress. Hierdoor worden wat zij noemen de Denkkracht en Doekracht,  aangetast. Bij financiële problemen wordt de gemiddelde mens al snel overvraagd.

Ook in het boek Schaarste wordt uitgebreid ingegaan op wat stress met de weerbaarheid van een mens doet.

Schaarste - Maven Publishing

De eerste stap die wij samen met u nemen is het in kaart brengen van uw problematische schulden. Waarbij wij altijd rekening houden met uw persoonlijke beperkingen en mogelijkheden.

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers 2017
• 193.000 huishoudens: 2,5% problematische schulden in schuldhulpverleningstraject (wettelijk of minnelijk).
• Tussen 351.000 en 571.000 huishoudens: 4,6% tot 7,5% onzichtbare problematische schulden (geen traject).
• Tussen 614.000 en 858.000 huishoudens: 8,1% tot 11,3% risico op problematische schulden en geen schuldhulpverlening.

Cijfers (schatting): Huishoudens in de rode cijfers – Panteia (2015)
• Ongeveer 760.000 Nederlandse burgers hebben ernstige financiële problemen. Jaarlijks neemt het aantal mensen met betalingsproblemen met 6% toe.
Bron: Credit Expo

Personeel met schulden
62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.
Bron: Nibud 2017

Omvang schulden problematiek
– 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden
– 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening
– De gemiddelde schuld in de schuldhulpverlening is € 40.000
– 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening
– Bij inkomensondersteuning kan iemand te maken krijgen met 27 regelingen, met 8 verschillende definities van inkomen of vermogen
Bron: Samen voor de klant schulden in de opvang

Nuttige bronnen

Onderstaande websites zijn o.a. in deze erg nuttig om informatie of praktische hulp te vinden over het oplossen van schulden:
1. Schuldenwijzer
2. Vindplaats van schulden
3. Zelf je schulden regelen.
4. Schouders Eronder
5. Kennisbundel
6. Schuld info
7. Schuldenvrij Enschede
8. Geldkompas Enschede 
9. Wijkteams Enschede
10. Diaconaal Platform Enschede
11. Stadsbank Oost Nederland
12. Bureau WSNP, met name de folders
13. Nibud hulp bij schulden
14. Schuldenlab, met name de projecten
15. Wijzer in Geldzaken 
16. NVVK 
17. Met schulden in de opvang
18. Leger des Heils Doorstroom opvang belemmerd 
19. Schulden in de opvang en Beschermd Wonen
20. Kennisbundel Schulden in de opvang
21. Factsheet Schulden in de opvang
22. Basisbank rekening
23. Eerste Hulp Bij Schulden
24. Schuldhulpmaatjes 
25. Kom uit je schuld
26. Silke Eitink van Roz Twente
27. Qredits microfinaniciering
28. Zuidweg en Partners
29. Zuidweg Hulp bij Boekhouden 
30. MKB doorgaan
31. Panteia Huishoudens in de rode cijfers 
32. Bijstand en schulden 
33. Hindernissenbaan zonder Finish van de Nationale Ombudsman
34. Argumentenfabriek 17 miljard om 3 miljard aan schulden binnen te halen 
35. Een onbemind probleem
36. Financieel Fitte werknemers 
37. https://www.smd.nu/diensten/money-class-voor-jongeren-de-maatschappelijke-opvang/
38. http://moneyways.nl/
39. https://www.18ennu.nl
40. https://www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar/
41. https://winkel.nibud.nl/professionals/categorieen/grip-op-geld
42. Armoede in kaart 2019
43. Valente
44. Armoede en schulden bij statushouders
45. Antwoord op Bijstand 
46. Zwerfjongeren 
47. Dakloze jongeren de Correspondent 
48. Schuldig 
49. Investico Incasso industrie 
50. De incasso industrie
51. De correspondent de schuldenindustrie
52. VNG Raadgever Schulden en armoede
53. Movisie Armoede en schulden
54. Movisie online training begeleiden van schulden 
55. Knooppunt kerken en armoede
56. Alliantie kinderarmoede 
57. Samen voor de kinderen
58. Werkende armen 
59. IVO Anders uit de schulden voor mensen met een verslaving 
51. Losr Invordering uit balans 
52. Mug magazine schulden
53. Martijn Schut blog
54. Nibud Personeel met schulden 
55. Schuld en Incasso
56. Hiemstra en de Vries Meedoen zonder schulden – effectievere aanpak schuldhulpverlening bij dak- en thuislozen 
57. Financiële knelpunten uitstroom opvang
58. Kennispunt lokale politieke partijen dossier schulden
59. Cliënt van de rekening
60. Antwoord op schulden
61. Financiële knelpunten die uitstroom uit maatschappelijke opvang belemmeren.
62. Hulp bij schulden Enschede
63. Nationale Ombudsman verrekening toeslag schulden 
64. Movisie Meer grip op financiële problemen van vrouwen in de opvang
65. Movisie Financieel Gezond zijn 
66. Movisie Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen (update coronacrisis)
67. Movisie Armoede en schulden Nederland uit magazine 
68. Divosa schulden 
69. Divosa schuldhulp
70. Divosa armoede 
71. Regelhulp bijna daklozen 
72. Opvang atlas 
73. Samen voor de klant schulden oplossen in de opvang
74. Schulden in de opvang vragen om specifieke aanpak Sociaal Bestek 
75. Nationale Ombudsman Schulden
76. Nationale Ombudsman Schuldhulp
77. Nationale Ombudsman Armoede 
78. Nationale Ombudsman Schuldhulpverlening Gemeenten nog niet op orde

Contact

Ook kunt u contact met Sociaal Steunpunt opnemen voor een persoonlijk gesprek of intake om uw problematische schulden in kaart te brengen.