Briefadres in Enschede

Enschede, 18 oktober 2020

Inleiding
Hieronder treft u het praktijk onderzoek aan dat gedaan is naar het verstrekken van het briefadres in Enschede. Ook is er onderzoek gedaan naar de praktische aanvullende hulp, die geboden zou moeten worden aan dak- en thuislozen in Enschede. Dit zou moeten gebeuren, om deze dak- en thuislozen de uitzichtloze situatie te helpen doorbreken, die ontstaat als er geen briefadres wordt verschaft door de gemeente Enschede. Op eigen-kracht lukt het hen niet om uit de vicieuze cirkel te komen. 

De U-bocht
Deze praktische hulp noemen wij de “U-bocht”.
De U-bocht kan veel leed en tijd besparen voor de dak- en thuislozen. Ook kan de gemeente hiermee veel geld besparen op de Maatschappelijke Opvang. De U-bocht aanpak willen wij samen met de gemeente Enschede uitrollen. Zie bijlage 7.

Conclusies van de Onderzoeken:
Op geen enkele website van de gemeente Enschede of haar ketenpartners, staat informatie over het briefadres. Ook is op de meeste websites de informatie voor de doelgroep dak- en thuislozen, mager of onvoldoende te noemen. Dit geldt met name voor de bankslapers. Als je zoekt op de voor de doelgroep relevante zoekwoorden, dan krijg je vaak een blanco pagina of niet voldoende concrete informatie. Zie bijlage 1.

Andere centrumgemeenten
Van alle 43 centrumgemeenten, is Enschede de enige gemeente, die niet transparant is over het briefadres en de daarvoor geldende regels. Op de website van de gemeente Enschede en haar partners staat namelijk niets over de regels die gelden voor het verkrijgen van een briefadres. Zie het vergelijkende onderzoek naar de centrumgemeenten, in bijlage 2.

Buitenbeeld in de cijfers van Kwiz
De nieuwe dak- en thuislozen zijn buiten beeld in het rapport “Rondkomen met je inkomen”. Dit is bevestigd aan de heer Slaager door zowel Bureau Kwiz als Breuer Intraval. Het laatste onderzoek naar de dak- en thuislozen in Enschede van Breuer Intraval is uit 2016. Een hele groep dak- en thuislozen, ook wel bankslapers genoemd, die geen enkele hulp ontvangen blijft hiermee buiten beeld. Deze groep is de snelst groeiende groep in de problemen. Door de Corona crisis zal deze groep snel gaan stijgen. Er is door de heren Slaager en Van de Lee onderzoek gedaan naar de omvang van deze groep. Graag vertellen wij de gemeente meer over de omvang van de problematische schulden en de omvang van de bankslapers groep in Enschede, in een persoonlijke ontmoeting of in groep presentaties.

Toezegging
In de memo van 2 maart 2020. Is toegezegd dat de briefadres informatie op de website van de gemeente Enschede geplaatst zal worden. Dit is tot heden nog niet gebeurd. Ook is er geen antwoord op de vragen geven over de ruimhartigheid waarmee de gemeente Enschede beweert om te gaan met het verstrekken van het briefadres.
Zie de onderstaande bijlagen:
bijlage 4. Memo Griffie
bijlage 5. Reactie Jelle Kort
bijlage 6. Reactie Dirk Slaager

Enschede is een onbetrouwbare overheid
Enschede is al jaren niet transparant in de briefadres regels en verzuimt hiermee een belangrijke verplichting van de centrumgemeente opdracht. In vergelijking met de andere centrumgemeenten slaat Enschede een slecht figuur. Als enige centrumgemeente biedt zij niet de mogelijkheid om een briefadres aan te vragen via de website van de gemeente of via andere wegen, zoals het Wijkteam. 
Bovendien is er geen straatjurist of daklozenloket in Enschede, waar hulp geboden wordt met het verkrijgen van een briefadres.  

Ook als je de route volgt die geadviseerd wordt (via het Wijkteam, Leger des Heils, Humanitas), betreffende de vraag “Kan ik hier een briefadres krijgen?”, dan is het antwoord kort maar krachtig “Nee”. Als je zelf actief naar een briefadres informeert, dan krijg je nog steeds niet de juiste informatie over de briefadresprocedure in Enschede.

Hierdoor wordt het onmogelijk gemaakt om uit de vicieuze cirkel te komen. Ook al ben heel erg zelfredzaam, dan kom je nog geen stap verder. Je blijft in een uitzichtloze situatie zitten, zoals ook de Nationale Ombudsman aantoonde in zijn rapport “Een Mens Leeft, een systeem niet”

Het ontbreken van de juiste informatie over het verkrijgen van een briefadres in Enschede, toont aan dat bewust deze informatie wordt achtergehouden.  Enschede lijkt hiermee de instroom van de bijstand wederom met een truc te willen beperken.  

Arjan Kampmann en John Bannenberg zijn hier al meerdere keren op gewezen,  door ML Zandt en de heer Slaager. Ook de Nationale Ombudsman is hierop gewezen door de heer Slaager, toen deze in Enschede was. De briefadres verplichting en de daaraan gekoppelde Bijstandsrechten kunt u hier nalezen.

Feit is dat alle andere centrumgemeenten wel informatie verschaffen over de briefadresproblematiek en de briefadresprocedure. Zonder duidelijke briefadresprocedure leidt het niet hebben van een briefadres tot een groot probleem (een vicieuze cirkel). De dak- en thuisloze komt zonder briefadres in de knel. De gemeente Enschede ondergraaft hiermee de rechten van de dak- en thuisloze en maakt de zelfredzaamheid van deze groep hiermee onmogelijk.

 

Op de site van het Wijkteam is geen informatie van het briefadres te vinden.

De vicieuze cirkel van de dak- en thuisloze in Enschede

Oplossing voor dak- en thuislozen in Enschede 
Biedt op alle relevante websites van de gemeente Enschede en andere relevante websites voor dak- en thuislozen (bankslapers e.d.) de aanvraag mogelijkheid en achtergrond informatie aan over het briefadres. Hiermee kan de uitzichtloze situatie snel en kostenbesparend worden vlot getrokken. Wij noemen deze groep “Niemanders” (dak- en thuislozen die in de vicieuze cirkel worden gehouden door het niet kunnen verkrijgen van het briefadres). Alles staat en valt met het briefadres. Zie hierna de U-bocht.

Bron: De reis van een bankhopper, GGD Haaglanden